Všeobecné obchodní podmínky

JENPROCASOPISY.CZ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ MAFRA

Pro předplatné časopisu TÉMA zakoupené před 6. 1. 2021 platí jiné Všeobecné obchodní podmínky >>

Část A

Úvodní část

1. Tyto všeobecné podmínky pro dodávku časopisů MAFRA (vč. jejich elektronické podoby)  formou předplatného (dále jen „všeobecné podmínky“) upravují smluvní vztahy mezi předplatiteli a plátci některého z časopisů MAFRA (dále jen „časopis“) a jejich vydavatelem, společností MAFRA, a. s., IČ: 45313351, se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1328, ID datové schránky tu3cfw9 (dále jen „vydavatel“). Každý takový smluvní vztah dále jen „smlouva o předplatném“ a v případě digitálního předplatného „smlouva o poskytování digitálního obsahu“ či „smlouva o digitálním předplatném“. U digitálního předplatného se tyto všeobecné podmínky vztahují i na zpřístupnění jednotlivého čísla časopisu.

Vydavatel v souladu s §1820 odst.1 písm. c) občanského zákoníku oznamuje, že kontaktní telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty (e-mailová adresa společnosti MAFRA) plátce či předplatitel nalezne na tomto ODKAZU.

2. Předplatitelem se rozumí osoba, které je dodáván časopis formou předplatného. Pro předplatitele platí část B všeobecných podmínek v plném rozsahu, pokud předplatitel uzavřel smlouvu o předplatném či smlouvu o digitálním předplatném. Pokud smlouvu o (digitálním) předplatném uzavřela ve prospěch předplatitele jiná osoba–plátce, platí pro předplatitele ustanovení části B všeobecných podmínek přiměřeně (jako pro osobu, v jejíž prospěch byla smlouva o (digitálním) předplatném uzavřena). Odmítne-li předplatitel právo nabyté ze smlouvy uzavřené plátcem, platí, že plnění podle smlouvy o předplatném bude poskytováno plátci.

3. Plátcem se rozumí osoba, která uzavřela smlouvu o předplatném nebo smlouvu o digitálním předplatném a platí cenu za předplatné ve prospěch určitého předplatitele/předplatitelů (§ 1767 občanského zákoníku). Pro plátce platí přiměřeně ustanovení části B o předplatiteli (jako pro osobu, která je smluvní stranou smlouvy ve prospěch třetího).

4. Smlouva o (digitálním) předplatném se řídí českým právem (zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem) s vyloučením norem kolizních.

5. Před uzavřením smlouvy o (digitálním) předplatném je předplatitel, který ji uzavírá, a plátce povinen seznámit se s těmito všeobecnými podmínkami a s ceníkem předplatného. Plátce je povinen ve stejné lhůtě seznámit předplatitele s těmito všeobecnými podmínkami a zajistit jeho souhlas s nimi ve smyslu § 1769 věta druhá občanského zákoníku.

6. Smlouva o předplatném vzniká buď prvním doručením časopisu předplatiteli ze strany vydavatele na základě učinění tzv. objednávky předplatného (dále jen „objednávka“) ze strany předplatitele (resp. plátce) u vydavatele, nebo zpřístupněním elektronické verze časopisu na základě objednávky předplatitele v případě digitálního předplatného nebo doručením potvrzení (resp. potvrzením v případě telefonické objednávky) objednávky předplatiteli (resp. plátci), podle toho, který z úkonů je vydavatelem učiněn dříve.

7. Objednávku lze učinit: telefonicky na k tomu určeném telefonním čísle vydavatele, doručením řádně vyplněného předplatitelského kuponu (uveřejněného např. v časopisu, na internetu apod.) vydavateli nebo objednávkou bez využití kuponu, doručenou osobně, poštou, elektronickou poštou, prostřednictvím SMS zprávy, nebo lze objednávku uskutečnit na internetu, pokud není v podmínkách marketingové akce uvedeno jinak. Povinný obsah objednávky je určen v příloze č. 1 všeobecných podmínek. Předplatitel/plátce je povinen uvést v objednávce pravdivé údaje. Není-li objednávka úplná, nepovažuje se za platně učiněnou, vydavatel je však podle svého uvážení oprávněn akceptovat i neúplné objednávky.

8. Potvrzení o uzavřené smlouvě vydavatel vydá předplatiteli nebo plátci, který učinil objednávku, buď písemně poštou, SMS zprávou nebo e-mailem. Předplatitel/plátce, který objednávku učinil, je povinen zkontrolovat údaje na potvrzení objednávky, resp. Úplnost dodávky a případné nesrovnalosti neprodleně oznámit telefonicky vydavateli (příslušné telefonní spojení je uvedeno výše či na potvrzení objednávky). Dodávání časopisu bude prováděno podle údajů uvedených v potvrzení.

9. Jsou-li k uzavírání smlouvy užity elektronické prostředky, informuje vydavatel předplatitele/plátce o tom, že uzavřená smlouva je v případě vyplnění formuláře umístěného na internetových stránkách vydavatele archivována v elektronické podobě; v případě uzavření smlouvy prostřednictvím telefonického hovoru je smlouva, resp. hlasový záznam jednání o smlouvě, rovněž archivován. Stejně platí pro jejich změny.

10. Smlouvu o předplatném lze pomocí elektronických prostředků uzavřít pouze v českém jazyce.

11. Při použití komunikačních prostředků na dálku jsou náklady předplatitele/plátce spojené s jejich použitím rovny sazbám příslušných držitelů poštovní či telekomunikační licence, jejichž služeb předplatitel/plátce využije, ledaže se jedná o bezplatné linky.

12. Vydavatel není povinen akceptovat objednávku ani návrhy na změnu smlouvy a není povinen o této skutečnosti osobu, která objednávku učinila, vyrozumívat.

Část B

Smlouva o předplatném

Čl. 1 – Předmět smlouvy

1.1 Smlouvou o předplatném se vydavatel zavazuje v případě standardního předplatného dodávat předplatiteli objednané výtisky časopisu (dále jen „předplatné“) a předplatitel se zavazuje zaplatit za tuto dodávku cenu splatnou vždy za určité časové období (dále jen „předplatitelské období“).

1.2 Smlouvou o poskytování digitálního obsahu se vydavatel zavazuje zpřístupnit aktuální objednanou elektronickou verzi časopisu (dále jen „digitální předplatné“) a předplatitel se zavazuje zaplatit za tuto dodávku cenu splatnou vždy za určité předplatitelské období.

Čl. 2 – Doručování časopisu

2.1 Doručování časopisu bude zahájeno, bude- li vydavatel objednávku akceptovat, obvykle do 5 pracovních dnů, nejpozději však do 10 pracovních dnů od doručení objednávky vydavateli, není-li v objednávce uvedeno datum pozdější.

2.2 U objednávek v rámci marketingové akce nelze sjednat datum zahájení doručování pozdější než jeden měsíc od data doručení objednávky.

2.3 Časopis je v případě standardního předplatného dodán jeho vložením do poštovní schránky nebo osobním převzetím pověřenou osobou. Předplatitel je povinen zajistit volný přístup ke své poštovní schránce (schránka nesmí být v uzamčených prostorech, v prostorech s volně pobíhajícími psy apod.) nebo musí zajistit možnost osobního převzetí doručovaných výtisků časopisů. Schránka musí být řádně označena jménem a příjmením/názvem předplatitele a musí umožňovat volné vložení výtisků časopisu tak, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození nebo k poškození vlivem počasí a aby byly chráněny před vytažením nepovolanou osobou. Vydavatel neodpovídá za případné nedoručení, poškození nebo odcizení doručovaných výtisků časopisu, pokud je nezavinil, zejména v případě, kdy nebudou splněny podmínky uvedené v předchozí větě či doručovací místo nebude splňovat na trhu obvyklé podmínky stanovené doručovací společností využitou vydavatelem.

2.4 Časopis bude Vydavatelem předán dopravci (Česká pošta nebo jiný dopravce) k doručení nejpozději v den vydání. Vydavatel neodpovídá za pozdní doručení v případě, kdy zpoždění v doručení vydavatel nezavinil, zejména v případě nepříznivých povětrnostních podmínek; i pro tento případ však platí přiměřeně ustanovení bodu 3.3 těchto všeobecných podmínek. Vydavatel neodpovídá za pozdní doručení časopisu také v případě, kdy nebude místo dodání časopisu dosažitelné osobním automobilem.

2.5 Elektronická verzi časopisu je dodávána zpřístupněním digitálního předplatného na internetové adrese www.jenprocasopisy.cz nebo jiné adrese určené vydavatelem. Služba je kompatibilní s obvykle užívanými systémy Windows, Android a iOS. Vydavatel negarantuje funkčnost a správné zobrazení digitálního obsahu, pokud uživatel použije nestandardní webový prohlížeč (za standardní prohlížeče se považují aktuální verze  prohlížečů Chrome, Safari, Firefox, Edge a Opera, s povoleným JavaScript, CSS styly a zobrazováním obrázků, popřípadě vhodný ekvivalent verze internetového prohlížeče v používaném přenosném zařízení se systémem Android či iOS). Změny po update webových prohlížečů provádí vydavatel bez zbytečného odkladu. Ochrana přístupu je řešena prostřednictvím přihlašování pomocí hesla.

2.6 Elektronická verze časopisu bude zpřístupňována v den vydání. Vydavatel neodpovídá za pozdní zpřístupnění elektronické verze časopisu v případě, kdy zpoždění v doručení vydavatel nezavinil.

2.7 Digitální předplatné je zajišťováno výhradně formou zpřístupnění elektronické verze časopisu. V rámci elektronické verze časopisu není umožněno ukládat obsah časopisu na disk či externí média ani tisknout obsah časopisu.

2.8 Jednorázové digitální předplatné je vydavatelem poskytováno pro přístup k jednomu konkrétnímu vydání časopisu, je omezeno na celkem 5 individuálních přístupů maximálně po dobu 1 roku. Přístup k příslušnému vydání časopisu je realizován prostřednictvím SMS kódu nebo kuponu, který předplatitel obdrží na základě objednávky uskutečněné prostřednictvím SMS nebo internetu na www.jenprocasopisy.cz, nebo www.etema.cz a zaplacení příslušné částky dostupnými platebními metodami.

2.9 Zpřístupnění digitálního předplatného je zajištěno prostřednictvím uživatelského účtu, nejde-li o digitální předplatné jednoho čísla podle bodu 2.8. Uživatelský účet vzniká na základě registrace vytvořené předplatitelem na webu www.jenprocasopisy.cz, nebo www.etema.cz. K jeho vytvoření je třeba zadání křestního jména, příjmení a platné emailové adresy. Přístup k uživatelskému účtu je chráněn heslem zvoleným předplatitelem. Jedinečným identifikátorem uživatelského účtu je emailová adresa, na kterou tak nelze založit více uživatelských účtů. Uživatelský účet je nepřenosný. Předplatitel se zavazuje uchovávat své heslo v tajnosti, neumožnit třetím osobám využívat digitální předplatné a využívat toto předplatné pouze pro svoji potřebu. Jedno digitální předplatné umožňuje jeden současný přístup k elektronické verzi časopisu (mnohonásobné přihlášení není možné). Na jeden uživatelský účet lze přistupovat maximálně z pěti zařízení, jejichž identifikace je uložena v rámci uživatelského účtu. Přístup z dalších zařízení pod tentýž uživatelský účet je možný až po odstranění přebytečných nebo nepoužívaných zařízení ze seznamu v nastavení uživatelského účtu. Vydavatel si vyhrazuje právo přiměřeně omezit počet možných změn zařízení.

2.10 Vydavatel stanoví, zda, v jakém rozsahu a za jakých podmínek bude mít předplatitel digitálního předplatného přístup do archivu starších čísel časopisu. Předplatitel bere na vědomí, že vydavatel je oprávněn tento přístup kdykoliv omezit popřípadě umožnit přístup pouze do textové verze archivu (bez grafických prvků a fotografií). Při objednávce jednorázového digitálního předplatného (bod 2.8.) nemá předplatitel přístup do archivu.

2.11 Digitální předplatné nelze převádět, nestanoví-li vydavatel jinak.

2.12 Vydavatel má právo dočasně odepřít přístup k digitálnímu předplatnému a uživatelským účtům nebo zařízením, které využívají pro přístup ke službě nestandardních prostředků, vytvářejí nadměrný počet konexí, využívají přístup do rozhraní k protiprávní činnosti nebo kybernetickým útokům či existuje podezření na takové využívání nebo omezují plynulý provoz služby nebo přístup ke službě ostatním uživatelským účtům nebo zařízením.

2.13. Vydavatel může digitální obsah (digitální předplatné) změnit:

a) jedná-li se o změnu nezbytnou pro zachování digitálního obsahu bez vad,

b) změnu rozsahu, periodicity či doby šíření časopisů,

c) změny technologie využívané k šíření digitálního obsahu vydavatelem,

d) změn v rámci systémů třetích stran určených pro šíření digitálního obsahu (např. systémy Android, iOS či Windows), pokud zhorší jejich využitelnost pro vydavatele nikoliv nepodstatným způsobem či zvýší nikoliv nepodstatným způsobem náklady vydavatele,

e) jiných technologických změn na trhu využívaných k obdobným plněním,

f) změny či zrušení právních předpisů, vydání nových právních předpisů,

g) změny výkladu příslušných právních předpisů,

h) změn provedených třetími osobami, jež budou mít vliv na postupy podle těchto všeobecných podmínek (změny způsobu plateb apod.) nebo

f) nepředvídatelných změn na trhu.

Předplatitel, který je spotřebitelem, může v takovém případě závazek bez postihu vypovědět, zhoršuje-li změna jeho přístup k digitálnímu obsahu nebo jeho užívání nikoli jen nevýznamně, a to do třiceti dnů ode dne, kdy byl o změně vyrozuměn nebo od okamžiku, kdy byl digitální obsah změněn, podle toho, co nastane později. Právo na výpověď nevznikne, umožní-li vydavatel předplatiteli odmítnout změnu a ponechat si digitální obsah bez dodatečných nákladů v původní podobě, aniž by to bylo na úkor jeho poskytování bez vad.

Čl. 3 – Reklamace

3.1 Nedoručí-li vydavatel časopis řádně a včas (nedoručení předplaceného počtu výtisků časopisu, nedoručení v den vydání, doručení neúplného nebo nekvalitně vytištěného výtisku, nezpřístupnění elektronické verze časopisu apod.), má předplatitel právo uplatnit reklamaci u vydavatele.

Vydavatel odpovídá za vady digitálního obsahu, které měl při zpřístupnění. Má-li digitální obsah vadu, může předplatitel, který je spotřebitelem, požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by digitální obsah měl bez vady. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od zpřístupnění, má se za to, že byl digitální obsah vadný již při zpřístupnění. Tato doba neběží po dobu, po kterou předplatitel, který je spotřebitelem, nemůže digitální obsah užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Předplatitel, který je spotřebitelem, může vytknout vadu, která se u digitálního obsahu projeví nebo vyskytne za trvání závazku. Jde-li o jednorázové plnění, může vytknout vadu, která se na digitálním obsahu projeví v době dvou let od zpřístupnění.

Vydavatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby nezpůsobil předplatiteli značné obtíže, přičemž se zohlední povaha digitálního obsahu a účel, pro který ho předplatitel požadoval.

Předplatitel, který je spotřebitelem, může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a) vydavatel vadu neodstranil podle § 2389l občanského zákoníku nebo je z prohlášení vydavatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro předplatitele,

b) se vada projeví i po odstranění, nebo

c) je vada podstatným porušením smlouvy.

3.2 V zájmu kvalitního a účinného odstranění příčin reklamace je nutné reklamaci tištěného časopisu uplatnit neprodleně, nejpozději však do 7 dnů (u týdeníků do 7 dnů, u časopisů s menší periodicitou do vydání příštího čísla) ode dne vydání výtisku, kterého se reklamace týká. Pro lhůty pro reklamace předplatitelů – spotřebitelů platí platná zákonná ustanovení. Právo z vadného plnění předplatiteli nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

3.3 V případě oprávněné reklamace, která bude uplatněna u vydavatele ještě v den vydání reklamovaných výtisků časopisu a vydavatelem v tento den uznána, doručí vydavatel předplatiteli dodatečně bezvadné výtisky časopisu; nebude-li takové dodatečné doručení možné, vrátí vydavatel předplatiteli poměrnou část ceny za předplatné dle článku 7. Vydavatel může tímto způsobem postupovat i u reklamací mezi stranami sporných.

3.4 V případě oprávněné reklamace, která nebude uplatněna u vydavatele v den vydání reklamovaného výtisku, resp. nebude vydavatelem v tento den uznána, vrátí vydavatel předplatiteli poměrnou část ceny za předplatné nebo, požádá-li o to při reklamaci předplatitel, mu vydavatel doručí dodatečně příslušné výtisky časopisu, bude-li takové dodatečné doručení možné. Vracení poměrné části ceny za předplatné upravuje čl. 6. Vydavatel může tímto způsobem postupovat i u reklamací mezi stranami sporných.

3.5 Zákonná práva spotřebitelů nejsou ustanovením tohoto článku dotčena. Rozsah, podmínky a způsob uplatnění odpovědnosti za vady časopisu a uplatnění podmínek rozporu s kupní smlouvou se pro spotřebitele řídí ustanovením § 2165 a násl. občanského zákoníku a u digitálního obsahu § 2389g občanského zákoníku.

3.6 Reklamace je možné uplatňovat na adrese sídla vydavatele, datovou schránkou, e-mailem na casopisy@mafra.cz nebo na zákaznické lince 225 555 666.

Čl. 4 – Změny v údajích, změny v objednávce

4.1 Předplatitel je povinen oznámit vydavateli neprodleně každou změnu v údajích, které vydavateli sdělil za účelem poskytování předplatného (jméno/název, sídlo/místo podnikání/bydliště, adresa pro doručování, bankovní účet atd.). Vydavatel se zavazuje změnit doručování časopisu v souladu s oznámenou změnou bez zbytečného odkladu, pokud předplatitel nepožaduje jinak. Předplatitel je oprávněn – s výjimkou digitálního předplatného – požádat vydavatele o zajištění změny způsobu placení ceny za předplatné (poštovní poukázkou, bankovním převodem, fakturou, SIPO). Vydavatel se zavazuje zajistit změnu způsobu placení ceny za předplatné v souladu s touto žádostí bez zbytečného odkladu.

4.2 Předplatitel je oprávněn požádat vydavatele o změnu počtu a určení doručovaných výtisků časopisu. Dojde-li v důsledku akceptace této změny vydavatelem ke zvýšení ceny za předplatné, zavazuje se předplatitel platit zvýšenou cenu za předplatné včetně doplatku za zbývající část příslušného předplatitelského období. V případě, kdy je předplatné hrazeno prostřednictvím opakované platby kartou, bude v případě žádosti o změnu dle tohoto ustanovení stávající objednávka zrušena a založena nová.

4.3 Nebude-li výše uvedená změna označena jako dočasná s určením doby svého trvání, bude považována za změnu trvalou.

4.4 V případě učinění změn:

a) u fyzických osob – podnikatelů i nepodnikatelů jsou písemnou formou s podpisem oprávněné osoby nebo na základě telefonické žádosti podané na oddělení péče o zákazníka (hovory jsou archivovány) vyžadovány změny těchto údajů: způsob platby, počet odebíraných výtisků, změna předplácených dnů, změna plátce, číslo účtu, kód banky.

b) u právnických osob jsou všechny změny vyžadovány písemnou formou, a to s podpisem oprávněné osoby a razítkem.

Čl. 5 – Marketingové akce

5.1 Marketingovými akcemi se rozumí akce vydavatele, v jejichž rámci vydavatel nabízí a poskytuje zvláštní plnění (popř. zvláštní slevu) předplatiteli pro případ, že bude v rámci této akce uzavřena smlouva o předplatném nebo digitálním předplatném.

5.2 Pro smlouvu o (digitálním) předplatném uzavřenou v rámci marketingové akce platí ostatní ustanovení upravující smlouvu o (digitálním) předplatném, není-li v tomto článku nebo v podmínkách konkrétní marketingové akce uvedeno jinak.

5.3 Objednávku lze v rámci marketingové akce učinit prostřednictvím internetových stránek www.jenprocasopisy.cz, nebo www.etema.cz, nebo písemně poštou nebo e-mailem. Vydavatel si vyhrazuje právo akceptovat i objednávky, které budou učiněny jiným způsobem (např. verbálně projeveným souhlasem, tj. na zákaznické telefonické lince).

5.4 Smlouva o (digitálním) předplatném musí být uzavřena nejméně na dobu a rozsah uvedené v podmínkách marketingové akce. V průběhu povinné doby trvání smlouvy o předplatném nemůže být snížen počet odebíraných výtisků časopisu (počet digitálních předplatných) a stanovený rozsah dle bodu 4.2. Je-li smlouva o předplatném uzavřena se závazkem na dobu určitou, stanovenou jako povinná doba v podmínkách marketingové akce, po jejím uplynutí smlouva o předplatném zaniká.

5.5 Závazkem se rozumí v marketingové akci s poskytovaným zvláštním plněním minimální stanovené období odběru (digitálního) předplatného.

5.6 Smlouvu o (digitálním) předplatném uzavřenou na základě marketingové akce nelze po smluvené období (trvání závazku) vypovědět (vyjma zákonných důvodů) a nelze snížit počet odebíraných výtisků časopisu (počet digitálních předplatných) dle bodu 4.2, pokud byly tyto výtisky objednány na základě marketingové akce. V případě neuhrazení ceny za předplatné za dobu trvání závazku je vydavatel oprávněn dlužnou částku za dobu trvání závazku dále vymáhat. Dlužnou částkou se rozumí rozdíl mezi již uhrazenou a celkovou částkou za (digitální) předplatné dle doby závazku definované v marketingové akci.

5.7 V případě neplnění závazků předplatitele plynoucích z marketingové akce je vydavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, a to i zastavením doručování (digitálního) předplatného (dle bodu 7.6) a následně za období od zastavení doručování do konce uzavřeného závazku vyúčtovat smluvní pokutu ve výši rozdílu mezi již uhrazenou a celkovou částkou za předplatné dle doby závazku definované v marketingové akci.

5.8 Před uplynutím doby závazku z marketingové akce vydavatel na žádost předplatitele ukončí smlouvu o předplatném pouze za předpokladu, že předplatitel nejpozději do okamžiku doručení žádosti o ukončení smlouvy o předplatném uhradí vydavateli paušální odškodnění za ukončení marketingové akce před uplynutím doby trvání závazku vyplývajícího z marketingové akce ve výši stanovené v marketingové akci (to znamená rozdíl mezi již uhrazenou a zbývající částkou za (digitální) předplatné dle doby závazku definované v marketingové akci) a zároveň předplatitel nebude v prodlení se zaplacením jakéhokoli splatného vyúčtování ceny za (digitální) předplatné či jiné služby poskytnuté vydavatelem; o takovém ukončení smlouvy o (digitálním) předplatném zašle vydavatel předplatiteli potvrzení.

5.9 Předplatné sjednávané podle bodu 5.1 nelze převádět.

5.10 Objednávku podle bodu 5.1 lze učinit pouze v případě, kdy objednatel nebyl kdykoliv v období posledních 6 měsíců předplatitelem časopisu (vč. elektronické verze), není-li pro konkrétní marketingovou akci stanoveno jinak. Počet výtisků časopisu musí být obvyklý pro osobní potřebu (jeden výtisk/jedno digitální předplatné na jednu rodinu/jednu doručovací adresu či pro jednu právnickou osobu); v případě, že objednávka toto množství překročí, omezí vydavatel počet dodávaných výtisků/digitálních předplatných na obvyklý počet či objednávku nebude akceptovat. Vydavatel nebude objednávku podle bodu 5.1 akceptovat zejména v případě, kdy:

a) předplatitelem či plátcem byl kdykoliv v období posledních 6 měsíců objednatel, osoba, v jejíž prospěch objednatel smlouvu o (digitálním) předplatném uzavřel, osoba objednateli blízká či osoba žijící s ním ve společné domácnosti a dále osoba, s níž tvoří objednatel koncern (právnické osoby), není-li pro konkrétní marketingovou akci stanoveno jinak,

b) předplatitel či plátce je v prodlení s úhradou jakékoliv částky vůči vydavateli,

c) podle uvážení vydavatele nebude bonita předplatitele nebo plátce dostačovat k úhradě jím převzatých závazků,

d) předplatitel neobjednává (digitální) předplatné pro svoji osobní potřebu,

e) objednatel učiní více objednávek (digitálního) předplatného v rámci marketingových akcí,

f) na adresu, která byla v objednávce uvedena jako doručovací adresa časopisu, byl v období posledních 3 let některý produkt vydavatele dodáván a tyto dodávky nebyly ke dni doručení objednávky plně uhrazeny, a to bez ohledu na osobu dlužníka (tzn. i v případě, kdy dlužníkem nebude plátce či předplatitel v objednávce uvedený). U digitálního předplatného pak v případě, pokud stejný e-mail byl použit pro digitální předplatné, které trvalo v posledních 3 letech pro jeho předplacení či jej pravděpodobně předplatila stejná osoba (za tímto účelem je vydavatel oprávněn přiměřeně kontrolovat online identitu dané osoby), nebo

g) pokud vydavatel zjistí dodatečně, že byly splněny důvody uvedené pod písm. a), b), d) anebo e), má právo od smlouvy o předplatném odstoupit.

5.11 Vydavatel je oprávněn na základě svého rozhodnutí odložit dodání zvláštního plnění podle bodu 5.1 až na dobu, kdy bude v plné výši uhrazena příslušná cena za (digitální) předplatné či jím určená část (digitálního) předplatného. Toto rozhodnutí není povinen předplatiteli sdělovat.

5.12 Zvláštní plnění bude vždy odesláno na adresu plátce (digitálního) předplatného, a to i v případě, kdy jeho příjemcem bude předplatitel jakožto osoba odlišná od plátce. Zvláštní plnění bude odesláno na adresu plátce buď jako poštovní zásilka, či kurýrní službou, a to do 30 dnů od připsání platby na účet vydavatele.

5.13 V případě vyčerpání zásob zvláštního plnění obdrží předplatitel výrobek shodných nebo vyšších parametrů, pokud není daná marketingová akce omezena počtem kusů zvláštního plnění.

5.14 Povinnost vydavatele dodat zvláštní plnění zaniká v případě, kdy předplatitel poruší podmínky stanovené pro konkrétní marketingovou akci, bude v prodlení s úhradou (digitálního) předplatného (nedodržení lhůty splatnosti předpisu předplatného) nebo bude dán důvod podle bodu 5.10 písm. a), b), d) anebo e).

5.15 U marketingových akcí, u nichž je poskytováno zvláštní plnění se závazkem na více než jeden rok, je předplatitel povinen jednorázově uhradit minimálně šestiměsíční cenu za (digitální) předplatné.

5.16 Nárok na poskytnutí zvláštního plnění zaniká v případě, že předplatitel uhradí předpis (digitálního) předplatného déle než 60 kalendářních dní po ukončení marketingové akce. Tím zároveň zaniká i závazek z marketingové akce plynoucí.

Čl. 6 – Podmínky placení ceny za předplatné

6.1 Předplatitel je povinen platit vydavateli za dodávku časopisu a cenu za předplatné nebo digitální předplatné určenou vydavatelem dle aktuálně platného ceníku vydavatele. Cena již zahrnuje náklady na dodání časopisu v rámci České republiky u standardního předplatného. Ceník předplatného je k dispozici u vydavatele a dále v interaktivní podobě na www.jenprocasopisy.cz.

6.2 Každou změnu týkající se ceny (digitálního) předplatného je vydavatel povinen oznámit předplatitelům nejméně 1 měsíc přede dnem účinnosti takové změny, a to oznámením v časopisu nebo jiným vhodným způsobem. Změnu ceny předplatného může vydavatel oznámit předplatiteli také doručením předpisu (digitálního) předplatného na další předplatitelské období s uvedenou cenou předplatného pro toto období. Nesouhlasí-li předplatitel se změnou (digitálního) předplatného, může od smlouvy o (digitálním) předplatném odstoupit podle bodu 7.5. Odstoupit od smlouvy podle tohoto ustanovení není oprávněn předplatitel, který je smluvně zavázán k dodržení délky (digitálního) předplatného v souvislosti s marketingovou akcí, ledaže by došlo ke zvýšení jeho ceny za (digitální) předplatné bez DPH o více než 15 %.

6.3 Předplatitelská období jsou čtvrtletní, půlroční nebo roční, není-li vydavatelem stanoveno jinak. U digitálního předplatného je možné sjednat předplatné jednorázové, měsíční, na 3 měsíce nebo roční. U zpřístupnění jednotlivého čísla časopisu se úhrada platí jednorázově.

6.4 Placení ceny za předplatné.

6.4.1 Placení ceny za předplatné probíhá ve dvou režimech v závislosti na tom, je-li předplatitel

a) osobou, která není povinná k dani,

b) osobou k dani povinnou. Předplatitel (příp. plátce) uvede v objednávce, zda požaduje zasílat daňové doklady. Pokud tak učiní, bude zařazen do kategorie osob k dani povinných a budou mu zasílány daňové doklady na adresu, kterou uvede jako korespondenční nebo na e-mailovou adresu ve formátu PDF. Bez uvedené žádosti se daňové doklady nezasílají. Žádost o zasílání daňových dokladů musí být doručena vydavateli v písemné podobě (nová objednávka, změna předplatitelských údajů) či prostřednictvím jeho call centra. Zvolí-li předplatitel (příp. plátce) způsob platby předplatného fakturou, bude automaticky zařazen do režimu 6.4.1 b); to neplatí pro objednávky prostřednictvím internetových stránek www.jenprocasopisy.cz.

6.4.2 Cena za (digitální) předplatné je zpravidla splatná na základě výzvy vydavatele 5–6 týdnů před předplatitelským obdobím, k němuž se platba vztahuje (vyjma prvního předplatitelského období, kdy je cena za předplatné splatná v průběhu tohoto předplatitelského období).

6.5 Placení ceny za (digitální) předplatné v režimu bodu 6.4.1 písm. a) osobou nepovinnou k dani.

6.5.1 Cena za (digitální) předplatné je splatná podle způsobu placení (6.5.3).

6.5.2 Datum splatnosti je uvedeno na písemném nebo elektronickém sdělení o výši ceny.

6.5.3 Cena za předplatné se platí těmito způsoby: prostřednictvím SIPO (Sdružené inkaso plateb obyvatelstva), prostřednictvím poštovní poukázky typu A, inkasním převodem (platí i pro sporožiro), bankovním příkazem, platební kartou, na terminálech SAZKY pomocí QR kódu vytištěného na každém předpisu předplatného, v hotovosti (popř. platební kartou) v Serviscentru vydavatele, rychlým převodem (přes internetové bankovnictví v rámci platební brány) nebo prostřednictvím GoPay peněženky. SIPO a inkasní převod nejsou oprávněni využít předplatitelé, kteří objednají předplatné prostřednictvím internetových stránek www.jenprocasopisy.cz ani předplatitelé digitálního předplatného. Platbu platební kartou, rychlým převodem a prostřednictvím GoPay peněženky lze využít pouze při objednávce učiněné prostřednictvím internetu na www.jenprocasopisy.cz, a to pouze v případě první platby za předplatné, vyjma opakovaných plateb platební kartou.
Vydavatel informuje zákazníka, že GOPAY s.r.o. bude s údaji jeho platební karty GoPay nakládat podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).

6.5.4 Dnem zaplacení je den připsání částky ve prospěch účtu vydavatele.

6.5.5 Cena za předplatné placená poštovní poukázkou typu A – pro placení ceny za předplatné platí přiměřeně bod 6.4.2 s tím, že cena za předplatné za předplatitelská období je splatná na základě předvyplněného formuláře poštovní poukázky typu A zaslaného předplatiteli v den splatnosti uvedený na poukázce. Tato poštovní poukázka musí být předplatiteli odeslána nejpozději 7 pracovních dnů před splatností ceny za předplatné.

6.5.6 Cena za předplatné placená bankovním příkazem – v případě čtvrtletních, půlročních a ročních předplatitelských období je prvním předplatitelským obdobím vždy zbývající část čtvrtletí, půlroku nebo roku a další předplatitelská období jsou vždy čtvrtletí, půlrok nebo rok. Cenu za předplatné je předplatitel povinen hradit bankovním příkazem u banky vedoucí jeho účet, a to na základě avíza k platbě zaslaného vydavatelem, které je vydavatel povinen odeslat předplatiteli vždy nejpozději 7 pracovních dnů před splatností. Splatnost ceny za předplatné je uvedena na avízu k platbě.

6.5.7 Cena za (digitální) předplatné objednané prostřednictvím internetových stránek www.jenprocasopisy.cz - v případě čtvrtletních, půlročních a ročních předplatitelských období je prvním předplatitelským obdobím vždy příslušné období s tím, že jeho počátek je určen zahájením doručování časopisu. Cenu za (digitální) předplatné je předplatitel povinen uhradit vybraným platebním nástrojem. V případě využití platební metody jednorázové platby kartou, rychlým převodem (přes internetové bankovnictví v rámci platební brány) nebo prostřednictvím  GoPay peněženky pro platbu prvního předplatitelského období bude příslušná platba provedena následně po odeslání objednávky. V případě využití platební metody poštovní poukázkou, fakturou a bankovním převodem, bude příslušná platba provedena na základě avíza k platbě zaslaného vydavatelem, které je vydavatel povinen odeslat předplatiteli vždy nejpozději 7 pracovních dnů před splatností. Splatnost ceny za předplatné je uvedena na avízu k platbě. V případě objednávky (digitálního) předplatného prostřednictvím internetových stránek www.jenprocasopisy.cz může předplatitel využít i opakovanou platbu platební kartou. V takovém případě je vydavatel oprávněn provést automatické stržení částky za předplatné pro následující zúčtovací období z kreditní nebo debetní karty předplatitele, kterou předplatitel zadal při platbě objednávky (digitální) předplatného, a to dva dny před koncem aktuálně čerpaného zúčtovacího období. Pokud do konce zúčtovacího období vydavatel tuto platbu neobdrží, bude cena za (digitální) předplatné považována za neuhrazenou a předplatitel bude o této skutečnosti vyrozuměn zákaznickým centrem vydavatele.

6.5.8 Předplatné a digitální předplatné učiněné prostřednictvím SMS objednávky je možné sjednat maximálně na 12 měsíců dopředu. V případě nedodržení stanoveného limitu negarantuje vydavatel předplatiteli uhrazenou cenu za předplatné učiněné nad stanovený limit.

6.5.9 Vznikne-li z jakéhokoli důvodu (např. reklamace, snížení počtu původně objednaných kusů dle čl. 4.2, přerušení dodávání časopisu, ukončení smluvního vztahu ze smlouvy o (digitálním) předplatném apod.) povinnost vydavatele vrátit předplatiteli cenu za (digitální) předplatné nebo její část (v případě vystaveného daňového dokladu vystaví vydavatel daňový doklad – dobropis), může vydavatel započíst proti tomuto svému závazku jakoukoliv svoji pohledávku a to bez ohledu na její splatnost.

6.6 Placení ceny za předplatné v režimu bodu 6.4 písm. b) osobou povinnou k dani.

6.6.1 Úhrada (digitální) předplatného:

a) Předplatné či digitální předplatné je uhrazeno v plné výši na základě předpisu předplatného do posledního dne v měsíci, v kterém započalo doručování, nebo ihned prostřednictvím on-line platebních metod (platba kartou, rychlým převodem nebo GoPay peněženkou). Na základě úhrady (digitálního) předplatného v plné výši vystaví vydavatel předplatiteli daňový doklad; datem příjmu platby je připsání celé částky (digitálního) předplatného na účet vydavatele.

b) Předplatné či digitální předplatné je uhrazeno v plné výši na základě předpisu předplatného v měsíci (nebo měsících) následujícím po měsíci, v kterém započalo doručování. V tomto případě je vystaven daňový doklad (příp. daňové doklady za každý ukončený měsíc dodávky, který nebyl do jeho ukončení zaplacený) za neuhrazené plnění v měsíci, kdy započalo doručování. Datum uskutečněného zdanitelného plnění je každý poslední den v měsíci.

c) Předplatné či digitální předplatné je považováno za uhrazené, pokud předplatitel (plátce) uvede variabilní symbol, který je jako variabilní symbol uveden na předpisu předplatného, případně na upomínce, aby systém přijatou platbu mohl jednoznačně identifikovat.  U digitálního předplatného dojde ke zpřístupnění obsahu bez zbytečného odkladu po uhrazení platby na účet vydavatele.

6.7 Pro případ prodlení může vydavatel uplatnit sankční nároky s tím spojené. Úrok z prodlení činí 0,05 % denně.

6.8 V případě nezaplacení předplatného ani po opakovaném upomínání vydavatelem bude dlužná částka nadále vymáhána.

Čl. 7 – Trvání a ukončení smlouvy o předplatném

7.1 Smlouva o předplatném se uzavírá na dobu určitou. Smlouva o předplatném musí být sjednána na dobu nejméně 2 měsíců.  Předplatitelé automaticky dostávají nabídku k prodloužení předplatného na další období v délce dle poslední provedené úhrady předplatného. V případě, že předplatitel nebude reflektovat na nabídku prodloužení předplatného ani své předplatné neukončí, neuhrazené tituly dostávat nebude a nevznikne tak ani žádná pohledávka vydavatele vůči předplatiteli.

V případě objednávky předplatného na SIPO je pro ukončení předplatného potřeba předplatné odhlásit s předstihem alespoň dvou měsíců, jinak bude předplatné v systému SIPO zúčtováno. V takovém případě je možné předplatné vrátit až po jeho převedení ze strany České pošty na účet vydavatele.

Smlouva o digitálním předplatném se uzavírá na dobu neurčitou s tím, že ji každá ze stran může kdykoliv písemně vypovědět s účinností ke konci dále sjednané doby minimální ho trvání smlouvy (u výpovědi doručené nejpozději předposlední den čerpaného zúčtovacího období ke konci dotčeného zúčtovacího období, u výpovědi doručené později ke konci následujícího zúčtovacího období).  Smlouva o digitálním předplatném musí trvat po dobu nejméně 3 měsíců s výjimkou smlouvy o digitálním předplatném časopisu Téma, které musí trvat po dobu nejméně 1 měsíce. Minimální doba trvání digitálního předplatného se automaticky obnoví na další období 3 měsíců (1 měsíce u Téma), pokud jej předplatitel nevypoví nejpozději předposlední den čerpaného zúčtovacího období prostřednictvím webového formuláře ve svém profilu na www.jenprocasopisy.cz či písemným oznámením doručeným vydavateli do předposledního dne čerpaného zúčtovacího období.

U zpřístupnění jednotlivého čísla časopisu je uzavírána jednorázová smlouva, přístup je omezen na celkem 5 individuálních přístupů k tomuto číslu maximálně po dobu 1 roku.

7.2 Předplatitel je oprávněn od smlouvy o předplatném odstoupit (a to i ohledně plnění, která mají být uskutečněna v budoucnu), pokud:

a) dojde ke zvýšení ceny za předplatné; odstoupení musí být doručeno včetně uvedení důvodu vydavateli nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zvýšení ceny za předplatné oznámeno v souladu s bodem 6.2; to neplatí pro smlouvu o předplatném uzavřenou v rámci marketingové akce po dobu trvání závazku, ledaže došlo ke zvýšení ceny za předplatné u daného předplatitele (bez DPH) o více než 15 %;

b) opakovaně, minimálně však 3x, v jednom kalendářním čtvrtletí nebyl předplatiteli v den vydání doručen řádně časopis (bezvadné výtisky v odpovídajícím počtu) a tyto vady byly řádně a včas reklamovány;

7.3 Předplatitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o předplatném ve lhůtě 14 dnů a to od převzetí prvního výtisku časopisu. Pro takové odstoupení od smlouvy o předplatném může předplatitel využít vzorový formulář poskytovaný vydavatelem, jenž tvoří přílohu č. 2 těchto Podmínek. 

Předplatitel má právo odstoupit od smlouvy o digitálním předplatném a to ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pro takové odstoupení od smlouvy o digitálním předplatném může předplatitel využít vzorový formulář poskytovaný vydavatelem, jenž tvoří přílohu č. 3 těchto Podmínek. Právo na odstoupení nevzniká, pokud již bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a byly splněny požadavky stanovené v § 1824a odst. 1 a 2 nebo  § 1828 odst. 3 a 4 občanského zákoníku.

7.4 Vydavatel je oprávněn od smlouvy o předplatném odstoupit (a to i ohledně plnění, která mají být uskutečněna v budoucnu), pokud budou opakovaně vznikat problémy při platebním styku s předplatitelem z důvodů na straně předplatitele (uvedení nesprávných údajů v objednávce nebo neupozornění na nesrovnalosti v potvrzení objednávky, neoznámení změn nebo jejich pozdní oznámení vydavateli atd.), pokud bude předplatitel v prodlení s úhradou ceny za předplatné po dobu delší než 30 dnů, nebo pokud nebude předplatitel opakovaně poskytovat součinnost při převzetí časopisu (nebude možné týdeník doručovat) nebo v případě, že bude ukončeno vydávání daného časopisu. Předplatitel je však povinen uhradit cenu za odebrané výtisky. Vydavatel bude dále postupovat dle bodu 6.8.

7.5 Ostatní zákonné či smluvené důvody pro odstoupení zůstávají nedotčeny.

7.6 Výpověď i odstoupení od smlouvy je vhodné učinit písemně prostřednictvím e-mailové adresy. Předplatitel i vydavatel mohou od smlouvy odstoupit jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči druhé smluvní straně. Pokud jde o odstoupení ze strany vydavatele v případě, kdy nedojde k úhradě dlužné částky ani po doručení upomínky k uhrazení nesplaceného závazku předplatitele, takové odstoupení může vydavatel provést i zastavením doručování časopisu.

7.7 Odstoupením zaniká smluvní vztah ze smlouvy o předplatném s účinností ke dni doručení odstoupení druhé straně nebo k pozdějšímu datu v odstoupení uvedeném. Při odstoupení formou uvedenou v bodu 7.6 zaniká smluvní vztah dne, kdy vydavatel zastaví doručování časopisu.

7.8 Zánikem smlouvy o (digitálním) předplatném není dotčena existence uživatelského účtu vzniklého na základě registrace (čl. 2.9).

Čl. 8 – Závěrečná ustanovení

8.1 Úkony a oznámení předplatitele vůči vydavateli a naopak mohou být činěny písemně, ústně i jinak, a doručovány poštou, osobně, e-mailem, telefonicky i jinak, nevyplývá-li z ostatních ustanovení upravujících smlouvu o předplatném povinnost určité formy úkonu nebo oznámení a jeho doručení (není-li sjednaná forma nebo způsob doručení dodržen, je takový úkon nebo oznámení účinné, jen prokáže-li strana, která ho činila, že se s ním druhá strana mohla seznámit; to neplatí pro změny a zrušení smlouvy o předplatném). Jiná kontaktní spojení než sídlo vydavatele uvedené v části A jsou pro účely smlouvy o předplatném zveřejněna v tiráži časopisu.

8.2 Pro doručování písemností vydavateli platí, že se provádějí prostřednictvím datové schránky nebo na adresu sídla vydavatele nebo později vydavatelem oznámenou (např. v tiráži časopisu) předplatiteli. Doručování písemností předplatiteli se provádí na adresu plátce uvedenou v objednávce nebo později písemně oznámenou vydavateli. V případě předplatitelů – právnických osob a podnikajících fyzických osob lze vždy doručovat písemnosti do sídla uvedeného v obchodním nebo jiném příslušném rejstříku, v němž je předplatitel zapsán. Pro doručování poštou platí, že zásilka se považuje za doručenou předáním do dispozice adresáta (např. vhozením do jeho poštovní schránky) a také tehdy, vrátí-li se odesílateli jako nedoručená (jako nevyzvednutá nebo s poznámkou pošty o nemožnosti doručení, např. „adresát neznámý“, „adresát přestěhován“, „změna adresy“ apod.).

Část C

Společná a závěrečná ustanovení

1. Tyto všeobecné podmínky jsou účinné pro všechny smlouvy o předplatném upravující službu předplatného v době od 1. 2. 2023 a účinnost těchto všeobecných podmínek se stanoví na dobu neurčitou.

2. Vydavatel může tyto všeobecné obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu změnit, a to zejména v případě:

a) změny rozsahu, periodicity či doby šíření časopisu,

b) změny v doručování časopisu způsobené např. změnou smluvního partnera,

c) změny či zrušení právních předpisů, vydání nových právních předpisů,

d) změny výkladu příslušných právních předpisů,

e) změn, provedených třetími osobami, jež budou mít vliv na postupy podle těchto všeobecných podmínek (změny způsobu plateb apod.) nebo

f) nepředvídatelných změn na trhu.

Změna bude oznámena podle volby vydavatele zpravidla zveřejněním v časopisu, nebo odesláním příslušné informace a znění změny podmínek, případně úplného znění těchto podmínek ve vhodném formátu (např. .PDF nebo .HTML) na kontaktní e-mailovou adresu předplatitele či jiným písemným oznámením. Takováto změna vstupuje v platnost uplynutím vydavatelem stanovené lhůty, která činí alespoň 45 dní.

3. V případě, že předplatitel nebude s příslušnou změnou všeobecných obchodních podmínek souhlasit, je oprávněn vypovědět smlouvu o předplatném nejpozději 30 dní před účinností příslušné změny. V případě, kdy předplatitel nevyužije svého práva na výpověď smlouvy, platí, že se změnou souhlasí.

4. Ustanovení předchozího odstavce se neuplatní pro smlouvy o předplatném uzavřené v rámci marketingové akce; pokud příslušný předplatitel nebude s příslušnou změnou všeobecných obchodních podmínek souhlasit a tuto skutečnost sdělí vydavateli nejpozději 30 dní před účinností příslušné změny, zůstávají pro příslušnou smlouvu o předplatném v účinnosti stávající všeobecné obchodní podmínky. V případě, kdy předplatitel ve shora uvedené lhůtě vydavateli svůj nesouhlas se změnou nesdělí, platí, že se změnou souhlasí.

5. Vydavatel si však vyhrazuje právo přijmout takovou změnu všeobecných obchodních podmínek, s níž nebude spojeno právo předplatitele na výpověď smlouvy za předpokladu, že takovouto změnou bude předplatitel vázán pouze v případě, kdy s ní bude souhlasit.

6. Vydavatel je oprávněn kdykoliv změnit přílohu č. 1, tím však nejsou dotčeny smlouvy o (digitálním) předplatném uzavřené do této doby.

7. Zvláštní ujednání mezi vydavatelem a předplatitelem/plátcem odchylující se od těchto všeobecných podmínek mají přednost.

8. Informujeme spotřebitele, kterým prodáváme výrobky nebo poskytujeme služby, že mají podle zákona č. 624/1992 Sb. právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z příslušné smlouvy.  V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz “

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

9. Ustanovení § 1805 odst. 2, § 1950, § 1952 odst. 2 a § 1995 odst. 2 občanského zákoníku se mezi stranami neužijí. Vydavatel není vázán žádným z kodexů chování ve smyslu §1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

10. Poučení o zpracování osobních údajů v souvislosti s předplatným naleznete ZDE.

PŘÍLOHA č. 1 k všeobecným podmínkám pro předplatné časopisů MAFRA

Povinné údaje objednávkového kuponu

1. Doručovací adresa:

a) Příjmení a jméno / Název firmy b) Ulice a číslo domu

c) PSČ a obec

d) Telefon

f) Dotaz na přístup ke schránce

2. Počet výtisků

3. Rozsah předplatného

4. Způsob platby:

a) Poštovní poukázka typu A

b) Faktura

c) Bankovní převod

d) platební karta (s možností využití opakované platby)

e) peněženka GoPay

f) rychlý převod

5. Frekvence plateb: jednorázově, měsíční, kvartální, půlroční, roční

6. IČ a DIČ (v případě osob povinných k dani, v souladu se zákonem o DPH č. 235/2004 Sb.)

7. Adresa plátce
a) fyzické osoby - v případě, že není totožná s adresou doručovací
b) právnické osoby nebo osoby povinné k dani
- fakturační adresa (sídlo)
- korespondenční adresa pro zasílání daňových dokladů v případě, že je odlišná od fakturační

8. Podpis – v případě učinění objednávky písemně, osobně

9. Podpis a razítko – u právnických osob (v případě učinění objednávky elektronicky e- mailovou poštou se zaručeným elektronickým podpisem)

10. E-mailová adresa. V případě vyplnění e-mailové adresy dává plátce souhlas se zasíláním dokladů na tuto adresu ve formátu PDF.

Nepovinné údaje

11. Datum zahájení doručování

12. Podpis – v případě učinění objednávky elektronicky e-mailovou poštou

PŘÍLOHA č. 2 k všeobecným podmínkám pro předplatné časopisů MAFRA – tištěné časopisy

Jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí prvního výtisku časopisu.

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU

PŘÍLOHA č. 3 k všeobecným podmínkám pro předplatné časopisů MAFRA – elektronické výtisky

Jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o poskytování digitálního obsahu.

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU

Nevíte si rady?

Napište nám

Zákaznická linka225 555 666